Plantering, liksom sådd

Plantering

Du kan plantera skog på nästan alla marktyper. Det vanligaste är att plantera ett till tre år efter avverkning och efter maskinell markberedning av hygget.

På de flesta marker är det lämpligt att 1 ha 1 600 - 2 500 plantor per 1 hektar.

 Det finns flera typer av plantor och du får avgöra vad som är bäst för just ditt hygge beroende på markförhållanden och var i landet hygget finns.

Planttyper

Det finns tre huvudsakliga planttyper:

Täckrotsplantan - kan vara 1, 1,5 eller 2-årig. Den dominerar helt i norra Sverige men börjar ta över även i Götaland. Den är lätt att plantera med planteringsrör. Täckrot plantan är den vanligaste planttypen och passar de flesta typer av skogsmarker. Den har rötterna i en torvklump. De flesta trädslag finns som täckrotsplantor.

Barrotsplantan - odlas på friland och är oftast större än täckrotsplantan. Den sätts med borr eller hacka och passar bra där gräset blir högt eller vid hjälpplantering.

Pluggplantan - (till exempel Pluggplusett och Teplusett) startar med en täckrotsplanta som omskolas till friland och får ett mer förgrenat rotsystem. Pluggplantorna är ofta stora och robusta.

 

Planttyper Gran

Granen finns i hela Sverige och är det trädslag som det finns mest av. Den trivs bäst på bördiga och lite fuktigare marker och är ett sekundärträd som tål skugga och trängsel.

Planttyper Tall

Tallen växer i hela Sverige och den svenska skogen består till knappt 40 procent av tall.Tallen är konkurrenskraftig på torr, medelgod eller svagare mark med grov jord, men växer också bra på frisk och medelgod mark med finare jord. 

Planttyper Löv

Lövträden står för knappt en femtedel av det svenska virkesförrådet.I Sverige är lövträden för det mesta inblandade i barrblandskogen. I södra Sverige kan man dock hitta en del mer sammanhängande lövskogsområden.Den som satsar på löv har ett tiotal arter att välja mellan. Vi erbjuder givetvis björkplantor som Glasbjörk och Vårtbjörk. Men också plantor för Bok, Fågelbär, Hybridasp, Jättepoppel, Klibbal och Skogsek.

 

Plantering


Planting barrot gran

Pris: 3,50 SEK
Skogsservice Planting barrot gran. Bäst för Hjälpplantering. Priset är för arbetet!!! För priset barrotsplantor skicka epost.

Planting puttiputtka inte markberedningen

Pris: 2,50 SEK
Skogsservice Planting puttiputtka inte markberedningen. Priset är för arbetet!!! För priset granplantor och tallplantor skicka epost.

Planting puttiputtka markberedningen.

Pris: 1,50 SEK
Skogsservice Planting puttiputtka markberedningen. Priset är för arbetet!!! För priset granplantor och tallplantor skicka epost.