Bonsai kruka

Bonsai krukor från Japan, Kina och Europa.


Bonsai kruka Mizutani Japan 19.5cm

Pris: 180,00 SEK
Mizutani Japan bonsai kruka Oglaserade Längt - 195mm Bredd - 145mm Högd- 60mm

Akihabara Japan bonsai kruka 24cm

Pris: 220,00 SEK
Akihabara Japan bonsai kruka Oglaserade Längt - 240mm Bredd - 155 Högd- 55mm

Japanes Kusamono bonsai kruka 15cm

Pris: 400,00 SEK
Japanes Kusamono bonsai kruka Handmade/Oglaserade 14x12x4 cm Längt - 140mm Bredd - 120mm Högd- 42mm

Kusamono Japan bonsai kruka 16.5cm

Pris: 200,00 SEK
Kusamono Japan bonsai kruka Oglaserade - handmade Längt - 165mm Högd- 65mm

Kusamono Japan bonsai kruka 18cm

Pris: 210,00 SEK
Japan Kusamono Oglaserade - handmade bonsai kruka Längt - 180mm Bredd - 150mm Högd- 55mm

Japanes Kusamono bonsai kruka 14cm

Pris: 180,00 SEK
Japanes Kusamono bonsai kruka Handmade/Oglaserade 14x12x4 cm Längt - 140mm Bredd - 120mm Högd- 42mm

Kusamono Japan bonsai kruka 13.5cm

Pris: 200,00 SEK
Japan Kusamono Oglaserade - handmade bonsai kruka 13.5x4.5cm

Bonsai japan kruka - 17cm

Pris: 160,00 SEK
Bonsai japan kruka Oglaserade Längt - 174mm Bredd - 143mm Högd- 52mm

Japan Kusamono bonsai kruka 19cm

Pris: 210,00 SEK
Kusamono Japan bonsai kruka Oglaserade - handmade Längt - 190mm Högd- 50mm

Kusamono Japan bonsai kruka 18cm

Pris: 210,00 SEK
Kusamono Japan bonsai kruka Oglaserade - handmade Längt - 180mm Högd- 50mm

Kusamono Japan bonsai kruka 15cm

Pris: 189,00 SEK
Japan Kusamono Oglaserade - handmade bonsai kruka 15x4.3cm

Yixing bonsai kruka 17,5cm + Keramikfat

Pris: 250,00 SEK
Yixing bonsai kruka + Keramikfat Oglaserade bonsai kruka17,5x13cm

Yixing bonsai kruka + Keramikfat 18cm

Pris: 250,00 SEK
Yixing bonsai kruka + Keramikfat Oglaserade bonsai kruka 18x14x6cm

Yixing bonsai kruka 17cm + Keramikfat

Pris: 250,00 SEK
Yixing bonsai kruka + Keramikfat Oglaserade bonsai kruka17x13cm

Yixing bonsai kruka + Keramikfat 18cm

Pris: 250,00 SEK
Yixing bonsai kruka + Keramikfat Oglaserade bonsai kruka 18x14x6cm

Yixing bonsai kruka + Keramikfat 15cm

Pris: 230,00 SEK
Yixing bonsai kruka + Keramikfat Oglaserade bonsai kruka15x15x11cm

Yixing bonsai kruka 19.5cm + Keramikfat

Pris: 250,00 SEK
Yixing bonsai kruka + Keramikfat Oglaserade bonsai kruka 19,5x14,5cm

Yixing bonsai kruka + Keramikfat 15cm

Pris: 230,00 SEK
Yixing bonsai kruka + Keramikfat Oglaserade bonsai kruka15x15x11cm