Bonsai kruka

Bonsai krukor

Kruka från Japan

Kruka från China 

Europen kruka

Bonsai Japan kruka - 26cm

Price: 350,00 SEK
Bonsai Japan kruka Oglaserade Längt - 200mm Bredd - 140mm Högd- 60mm

Bonsai Japan kruka - 21cm

Price: 250,00 SEK
Bonsai Japan kruka Oglaserade Längt - 200mm Bredd - 140mm Högd- 60mm

Bonsai Japan kruka - 17cm

Price: 150,00 SEK
Bonsai Japan kruka Längt - 173mm Bredd - 127mm Högd- 45mm

Bonsai kruka - 17cm

Price: 200,00 SEK
Oglaserade bonsai kruka Längt - 174mm Bredd - 143mm Högd- 52mm

Shiba Japan kruka - 28cm

Price: 400,00 SEK
Shiba Japan bonsai kruka Längt - 283mm Bredd - 240mm Högd- 80mm

Shiba Japan kruka - 23cm

Price: 300,00 SEK
Shiba Japan kruka Längt - 233mm Bredd - 195mm Högd- 68mm

Shiba Japan kruka - 19cm

Price: 200,00 SEK
Shiba Japan kruka Längt - 190mm Bredd - 150mm Högd- 60mm

Stor Bonsai kruka - 40cm

Price: 800,00 SEK
Stor bonsai kruka Oglaserade Längt - 400mm Bredd - 295mm Högd- 105mm

Bonsai Japan kruka - 23cm

Price: 320,00 SEK
Bonsai Japan kruka Oglaserade Längt - 230mm Bredd - 171mm Högd- 80mm

Bonsai Japan kruka - 17cm

Price: 200,00 SEK
Bonsai Japan kruka Oglaserade Längt - 175mm Bredd - 130mm Högd- 60mm

Japan Bonsai kruka - 25cm

Price: 300,00 SEK
Japan Bonsai kruka Oglaserade Längt - 246mm Bredd - 176mm Högd- 58mm

Japan bonsai kruka - 20cm

Price: 240,00 SEK
Japan Bonsai kruka Oglaserade Längt - 205mm Bredd - 130mm Högd- 41mm

Bonsaikruka Japan - 26cm

Price: 380,00 SEK
Bonsai kruka Oglaserade Längt - 262mm Bredd - 188mm Högd- 84mm

Bonsaikruka Akihabara - 30cm

Price: 400,00 SEK
Akihabara Japan bonsai kruka Oglaserade Längt - 295mm Bredd - 212mm Högd- 70mm

Bonsaikruka Akihabara - 23cm

Price: 300,00 SEK
Akihabara Japan bonsai kruka Oglaserade Längt - 238mm Bredd - 155 Högd- 55mm

Bonsaikruka Shinjuku 29cm

Price: 420,00 SEK
Shinjuku Japan bonsai kruka 29cm Hand made Japan Oglasetade längd - 285mn bredd - 210mm högd - 90mm